• 02-5931422-3

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)
Homeมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
Home มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

การบริหารงาน

บริษัทฯ มีบุคลากรในการบริหารงานจัดการในทุกขั้นตอนเพื่อตอบสนองในความต้องการของลูกค้า

Testing Method - Crushing Test

ตรวจสอบโดยขั้นตอนการทดสอบแรงอัดแตกและแรงกดท่อสูงสุดด้วยวิธีทรีเอจแบริ่ง Three edges bearing
เกณฑ์มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ(มอก.128-2549) และมาตรฐานงานทางของหน่วยงานราชการต่างๆ